Sutra Catalog

Mahāprajñāpāramitāsūtra

Pañcaviṁśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra

Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra

Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra

Ren wang hu guo ban ruo bo luo mi duo jing

Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra

Prajñāpāramitāhṛdayasūtra

Saptaśatikāprajñāpāramitāsūtra

(Mahā) ratnakūṭa

Trisaṃvaranirdeśaparivarta-sūtra

Sukhāvatīvyūhasūtra

Amitābha Sūtra (Sukhāvatīvyūha Sūtra)

Sukhāvatīvyūhasūtra

Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra

Daśadharma (ka) (sūtra)

Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha(sūtra)

Garbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)

Ugra(datta)paripṛcchā(sūtra)

Bhadramāyākāraparipṛcchā(sūtra)

Upāliparipṛcchā(sūtra)

Adhyāśayasañcodana(sūtra)

Udayanavatsarājaparipṛcchā(sūtra)

Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)

Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)

Aśokadattavyākaraṇa(sūtra)

Surataparipṛcchā(sūtra)

Surataparipṛcchā(sūtra)

Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)

Acintyabuddhaviṣayanirdeśa(sūtra)

Suṣṭhitamati(devaputra)paripṛcchā(sūtra)

Siṃhaparipṛcchā(sūtra)

Ratnakūṭasūtra

(Upāyakauśalya) Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā(sūtra)

Bhadrapalāśreṣṭhiparipṛcchā(sūtra)

Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa(ka)(sūtra)

Maitreyaparipṛcchā(sūtra)

Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra

Kāśyapaparivarta(sūtra)

Śrīmālā(devī)siṃhanādasūtra

Vyāsaparipṛcchā(sūtra)

(Mahāvaipulyamahā)sannipātasūtra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s